Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Świetlica

Godziny pracy świetlicy:     6.30-16.30

 

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo –wychowawczą.

Celem jej działalności jest zapewnienie opieki uczniom przed lekcjami oraz po ich zakończeniu w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków odpowiednich do wypoczynku, relaksu, rozwijania zainteresowań, aktywności fizycznej oraz odrabiania zadań domowych.

Świetlica pracuje według rocznego planu pracy opracowanego w oparciu o aktualny plan pracy szkoły. Dużą uwagę przywiązujemy do zabawy i rozwoju zainteresowań dzieci, bowiem zabawa to obok nauki podstawowa forma aktywności i rozwoju dzieci. Z kolei dodatkowe zajęcia pozwalają dzieciom doświadczać czegoś nowego i poznawać samych siebie. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie kompetencji społecznych. Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania przyjętych w świetlicy zasad zachowania się. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów interpersonalnych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami.

 

Do zadań świetlicy należy:

1.     Wyrabianie właściwego stosunku do pracy poprzez zapoznanie dzieci  z regulaminem świetlicy, dbanie o ład i porządek, dekorowanie sali, pomoc uczniom przy odrabianiu zadań domowych. 

2.     Rozwijanie zainteresowań dziecka poprzez organizowanie tematycznych zajęć dodatkowych, a także organizowanie konkursów.

3.     Rozwijanie umiejętności manualnych poprzez zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie wydzieranie i sklejanie.

4.     Troska o zdrowie dziecka poprzez pogadanki o profilaktyce zdrowotnej, organizowanie wyjść na świeże powietrze oraz ogólne kształtowanie nawyków  higienicznych.

5.     Kształtowanie postaw społeczno-moralnych poprzez kształtowanie właściwych zachowań społecznych: koleżeństwa, pomocy, szacunku, udział w przygotowywaniu imprez szkolnych i okolicznościowych.

6.     Doskonalenie umiejętności słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela poprzez czytanie bajek, wierszy i opowiadań.

 

Regulamin świetlicy szkolnej

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Upoważnienie jednorazowego odbioru dziecka ze świetlicy

Klauzula informacyjna osoby upoważnionej