Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Dostępność

Deklaracja dostępności serwisu szkolapaczkowo.pl

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szkolapaczkowo.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak opisów (alt) do grafik znajdujących się na stronie
  • tekst w banerze zamieszczony jest jako grafika
  • ikony udogodnień dla osób niepełnosprawnych nie posiadają tła, przez co są nieczytelne na urządzeniach mobilnych.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż Nasi redaktorzy na bieżąco starają się pokonać wszelkie bariery dostępności powstałe na naszej stronie

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Szulc, jszulc@szkolapaczkowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 815 74 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Szkolna 16, 62-021 Paczkowo.

Przed wejściem do budynku nie ma schodów, dzięki czemu parter jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest piętrowy, ale posiada windę dzięki czemy wyższe kondygnacje również są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności-SP Paczkowo