Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Regulamin

REGULAMIN I ZAŁOŻENIA

SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PACZKOWIE


1. Cele szczegółowe programu.

2. Określenie zadań wolontariuszy.

 

3. Cechy wolontariusza – Kodeks etyczny

 

4. System rekrutacji.

 

5. Spotkania informacyjne i wstępne rozmowy kwalifikacyjne.
6. Szkolenia wolontariuszy i wspieranie ich rozwoju/ rozumienie misji organizacji.

7. Wspieranie i nadzorowanie pracy wolontariusza w szkole

 

8. Zadania koordynatora.

 

9. System nagradzania wolontariuszy.

SZKOLNY PROGRAM WOLONTARIACKI
Głównym założeniem wolontariatu szkolnego jest aktywizowanie młodzieży w celu działań na rzecz środowiska lokalnego. Proponowany program jest elementem edukacji społecznej uczniów i ich integracji ze środowiskiem. Przygotowuje on młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwija ich zainteresowania, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Daje on też możliwość nawiązania przez szkołę współpracy z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz środowiska lokalnego. Specyfiką programu jest stworzenie grupy wolontariuszy, podejmujących różnorodne rodzaje aktywności w zależności od ich potencjału i zainteresowań oraz potrzeb lokalnych.

1. Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wrażliwości dzieci i młodzieży na potrzeby innych;
 • Tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym;
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich
 • Rozwijanie empatii i rozumienia
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
 • Poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie wybranej dziedzinie;
 • Inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;
 • Nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych;
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
 • Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
 • Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego placówki;
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
 • Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce.

2. Określenie zadań wolontariuszy:

 1. Czynna współpraca szkoły z lokalnym środowiskiem
 2. Podejmowanie własnej aktywności przez wolontariuszy w celu zaspokojenia potrzeb szkoły (współpraca z Samorządem Uczniowskim, PCK, organizacja imprez);
 3. Nawiązanie współpracy z PTOP w Poznaniu, (motyle dla Hospicjum)
 4. Nawiązanie współpracy Stowarzyszeniem Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu;
 5. Nawiązanie współpracy Opieką Społeczną w Swarzędzu;
 6. Organizacja pomocy dzieciom wywodzącychm się z rodzin dysfunkcyjnych w środowisku lokalnym, poprzez pomoc w nauce i organizację czasu wolnego;

3. Cechy wolontariusza – Kodeks etyczny

 1. Być pewnym (chęci niesienia pomocy innym)
 2. Być przekonanym, o wartości tego, co się robi
 3. Być lojalnym, zgłaszać sugestie
 4. Przestrzegać zasad, nie krytykować zasad, których się nie rozumie
 5. Mówić otwarcie, nie pozwalać , by tłumione wątpliwości, odciągnęły od tego, co najważniejsze.
 6. Chętnie się uczyć, rozszerzać swoją wiedzę
 7. Stale się rozwijać, starać się wiedzieć jak najwięcej o swojej pracy i organizacji
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą, będziesz pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując, to, czego się od Ciebie oczekuje
 9. Być osobą, na której można polegać, praca jest zobowiązaniem- wykonuj więc to , co zgodziłeś się robić
 10. Działać w zespole, znajdź dla siebie miejsce w grupie, samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

4. System rekrutacji:

 • Akcja plakatowa informująca uczniów o działalności szkolnego wolontariatu oraz naborze (na początku każdego roku szkolnego);
 • W trakcie roku szkolnego-rozmowy zaangażowanych wolontariuszy z przyjaciółmi , znajomymi, zachęcanie do pracy na rzecz innych;
 • Informowanie uczniów w klasach poprzez wychowawców o działalności szkolnego wolontariatu.

5. Spotkania informacyjne i wstępne rozmowy kwalifikacyjne:

Spotkanie informacyjne odbywa się raz w roku szkolnym, przy udziale przedstawiciela PTOP i ma charakter zajęć warsztatowych. W ramach tych zajęć badane są predyspozycje młodzieży do działań wolontariackich, jak również ich oczekiwania wobec pracy na rzecz drugiego człowieka (rozmowa kwalifikacyjna). W trakcie spotkania zostaje przedstawiony program i rodzaje prac. Oraz zostaje stworzona lista chętnych do pracy w wolontariacie.

6. Szkolenia wolontariuszy i wspieranie ich rozwoju/ rozumienie misji organizacji.

Celem szkolenia jest zapoznanie wolontariuszy z organizacją jako całością, tak, aby czuli się za nią odpowiedzialni. W zależności od potrzeb związanych z charakterem podejmowanej przez wolontariuszy pracy organizowane są na terenie szkoły bądź w siedzibie PTOP szkolenia z zakresu idei wolontariatu oraz tematyki związanej z realizowanymi zadaniami, jak również zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne uczniów. Na koniec każdego semestru odbywają się spotkania sprawozdawczo-integracyjne, mające na celu promocje efektów podejmowanych działań.

7. Wspieranie i nadzorowanie pracy wolontariusza w szkole

Koordynatorem zespołu wolontariuszy jest wyznaczony nauczyciel

Do zadań koordynatora należy:

 1. Utrzymywanie stałego kontaktu ze PTOP w ramach, którego pracuje wolontariat szkolny;
 2. Utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje szkoła w ramach wolontariatu;
 3. Tworzenie atmosfery zaufania i otwartości;
 4. Dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy
 5. Organizowanie raz w miesiącu/ lub zależnie od potrzeb spotkania organizacyjnego, mającego na celu zapoznanie młodzieży z planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków;
 6. Stworzenie systemu gratyfikacji wolontariuszy zależnej od wkładu pracy
 7. Przeprowadzanie rozmowy wyjaśniającej powody powstawania zaniedbań w czasie pracy wolontariuszy;
 8. Organizowanie wspólnie z wolontariuszami Dnia Wolontariusza- 5 grudnia
 9. Przygotowanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

8. System nagradzania wolontariuszy:

Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez:

 1. Umieszczenie na liście honorowych wolontariuszy;
 2. Pochwałę koordynatora programu z wpisem do dziennika;
 3. Pochwałę dyrektora szkoły;
 4. Wpis do „Złotej Księgi”;
 5. Powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.