Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna | Edycja I | Edycja II | Edycja III | Edycja IVEdycja V | Edycja  VI | Edycja VII |

| Edycja VIII | Edycja IX | Edycja X | Edycja XI | Edycja XII | Edycja XIII | Edycja XIV

Jak działa językowe koło teatralne

Theater Team

czyli

REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ W PACZKOWIE

Temat:

Języki obce aktywnie i twórczo . Innowacyjne nauczanie języka angielskiego i niemieckiego z wykorzystaniem elementów dramy i teatralizacji. Współtworzenie słowniczka niemiecko – angielskiego.

 

Nauczyciele prowadzący:

mgr Klaudia Czerniak –  nauczyciel  języka  angielskiego

mgr Ewelina Staszak –  nauczyciel   języka   angielskiego

mgr Mateusz Radomski –  nauczyciel  języka  niemieckiego

 

 

Rodzaj innowacji:

metodyczno – programowa

 

 

 1. Podstawowe założenia innowacji.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

 

Idea pomysłu: Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej do najważniejszych umiejętności ucznia należy umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i obcym      w mowie i piśmie. W trosce o jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, a co za tym idzie, uzyskanie bardzo dobrych wyników w obszarze Reagowania Językowego, położyliśmy nacisk  na nowatorskie, organizacyjne i metodyczne rozwiązania programowe uwzględniające również czynnik kulturoznawczy.

Potrzeba wprowadzenia innowacji pedagogicznej wypływa z konieczności przygotowania uczniów do życia w realnym świecie, a także ze zmienności rzeczywistości społecznej, kulturowej i konieczności dostosowania się do nowych sytuacji.

Wszystkie wymienione przez nas działania będą służyły podnoszeniu jakości pracy szkoły oraz wyjdą naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców.

Odpowiednio dobrany materiał leksykalny i gramatyczny ma na celu wzbogacenie sprawności językowych ucznia niezbędnych w codziennej komunikacji oraz przygotowanie do inscenizacji językowych z wykorzystaniem piosenek. Uczniowie mają możliwość uczenia się w sposób naturalny poprzez komunikację z nauczycielami podczas zajęć oraz poprzez naukę ról na podstawie przygotowanych wcześniej krótkich inscenizacji sytuacyjnych. Uczniowie są wdrażani do tworzenia słowniczka niemiecko – angielskiego oraz wykonywania projektów plastycznych utrwalających poznany materiał leksykalny. Pomysł koncentruje się na zdiagnozowanych potrzebach ucznia związanych z przyswajaniem nowego słownictwa       i zwrotów, z zastosowaniem ich w określonych sytuacjach . W formie atrakcyjnej dla ucznia, z elementami teatralizacji i dramy w połączeniu z edukacją  muzyczną i plastyczną. Twórczość plastyczna ma na celu pobudzić wyobraźnię i sferę emocjonalną ucznia, zmotywować do utrwalenia w formie plastycznej słownictwa.

Natomiast współtworzenie słowniczka pozwala na głębsze utrwalanie, uporządkowanie i zastosowanie wielojęzyczności w komunikowaniu się z możliwością reaktywowania przerobionego materiału.

Innowacja skierowana jest do uczniów zarówno szkoły podstawowej (klasy IV – VI), jak i gimnazjum. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie w Zespole Szkół w Paczkowie.           W każdym cyklu będą brać udział inni uczniowie – reprezentanci z poszczególnych klas ( IV – III GM) tak, aby zaangażować jak największą liczbę uczniów oraz aby dać szansę wykazania się każdemu uczniowi. Wprowadzenie metody projektu pozwoli na systematyczne kontrole postępów pracy w ustalonych wspólnie terminach.

Wstępnie ustalony został trzy letni czas trwania innowacji. Jednak obecnie nasze koło działa już cztery lata.

 

 1.  Zamierzone cele:

 

Głównym celem wprowadzenia zmiany jest przygotowanie uczniów do efektywnej komunikacji w języku angielskim i niemieckim oraz przygotowanie uczniów klas IV –VI do nauki drugiego języka obcego (języka niemieckiego). Ważnym aspektem jest wykorzystanie ich dotychczasowej wiedzy i sprawności językowej w zakresie języka angielskiego oraz rozwijania sprawności w zakresie języka niemieckiego. Przewidywanym osiągnięciem uczniów będą wyniki osiągane na obowiązkowych zajęciach z języka angielskiego                  i niemieckiego, zakwalifikowanie się do udziału w konkursach językowych, ewentualne sukcesy w tych konkursach oraz znaczna poprawa wyników językowych egzaminów gimnazjalnych.

Ponadto osiągnięciami uczniów będzie zwiększenie motywacji oraz rozwój artystyczny. Uczniowie rozwiną umiejętności aktorskie i manualne.

Opracowanie i wdrażanie programu stanowi wyzwanie dla nauczycieli, pozwala rozwinąć kreatywność, inspiruje do twórczych rozwiązań poprzez wprowadzenie nowych form i metod pracy . Ponadto jest źródłem satysfakcji i samorealizacji.

 

Cele szczegółowe:

 

 • Promowanie innowacyjności w nauce języków obcych .
 • Praktyczne zastosowanie języka, kreowanie realnych sytuacji z życia codziennego.
 • Utrwalanie sprawności językowych: rozumienie tekstu mówionego, mówienia i czytania.
 • Doskonalenie umiejętności zapamiętywania.
 • Tworzenie narzędzi umożliwiających realizację działań w ramach programu naprawczego z języka angielskiego.
 • Działania wspierające integrację uczniowską.
 • Przygotowanie uczniów Szkoły Podstawowej do nauki języka niemieckiego                       w Gimnazjum.
 • Tworzenie narzędzi służących podnoszeniu jakości pracy szkoły w nauczaniu języka angielskiego i niemieckiego.
 • Umożliwienie poznania tradycji, kultury i życia codziennego krajów, których języki poznają, a przez to przygotowanie do współuczestnictwa w tworzeniu wielojęzycznej         i wielokulturowej Europy.
 • Uczenie otwartości i tolerancji, szacunku dla tożsamości i różnorodności kulturowej poprzez skuteczną komunikację między narodami.
 • Motywowanie uczniów do systematycznej pracy projektowej – kształtowane zostają obowiązkowość, terminowość, odpowiedzialność i samodyscyplina..
 • Rozwijanie w zakresie sprawności lingwistycznych – umiejętności mówienia                      i komunikacji:
  1. Uczeń wykorzystuje frazy i wyrażenia zawarte w scenkach w komunikacji
  2. Uczeń wchodzi w rolę i odgrywa scenki.
  3. Uczeń śpiewa piosenki.
  4. Uczeń czyta lektury w językach obcych.

 

 • Rozwijanie w zakresie wrażliwości artystycznej, kreatywnego myślenia i umiejętności manualnych:
  1. Uczeń wykonuje projekty związane z omawianym tematem.
  2. Uczeń projektuje strój i elementy dekoracji do wystawianych scenek.
  3. Uczeń bierze udział w redagowaniu słowniczka angielsko – niemieckiego.

 

 • Rozwijanie umiejętności aktorskich: dykcji, modulacji głosu, wyrażanie stanów emocjonalnych, ruch sceniczny.

1. Uczeń potrafi wyrazić emocje za pomocą zastosowania odpowiedniej intonacji, mimiki i gestów.

 

 1. Treści nauczania:

 

Treści nauczania odpowiednio dobrane oraz oparte na podstawie programowej pomogą uczniom:

 • Rozwijać sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia
 • Poszerzą repertuar funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego
 • Wzbogacą słownictwo dotyczące życia codziennego, ze szczególnym uwzględnieniem realiów kraju ojczystego oraz obszaru języka docelowego
 • Rozróżnić formalny i nieformalny styl języka.

 

 

 1. Słowniczek tematyczny niemiecko – angielski:

 

Słowniczek tematyczny niemiecko – angielski w formie słownej i obrazowej stanowi integralną część innowacji pedagogicznej. Jego podstawą jest słownictwo niemieckie, do którego dopasowane zostaną znane już uczniom słówka angielskie. Celem powstawania słowniczka jest uporządkowanie słówek pod względem tematycznym wynikającym z zakresu leksykalno–komunikacyjnego podstawy programowej – język obcy nowożytny – gimnazjum. Do poszczególnych kręgów tematycznych z zakresu słownictwa dopasowane zostaną odpowiedniki w j. angielskim. Głównym celem współtworzenia słowniczka tematycznego jest głębsze utrwalanie, uporządkowanie i zastosowanie wielojęzyczności w komunikowaniu się   z możliwością reaktywowania omówionych treści leksykalnych.

W ten sposób powstaje słowniczek tematyczny niemiecko – angielski. Udaje się równocześnie uporządkować i zebrać podstawowy zakres słówek z j. angielskiego oparty       o Program nauczania j. angielskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

 

Naszym celem stało się nie tylko uporządkowanie dotychczasowych wiadomości, które uczniowie już opanowali, ale  przede wszystkich zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy z rozszerzonym słownictwem z danych 15 bloków tematycznych, a więc wprowadzenie autonomii w uczeniu się języków obcych.

Zawarte w słowniczku tematycznym treści opierają się na podręczniku do nauki języka niemieckiego „Aktion Deutsch” wydawnictwa WSiP oraz na ,,Repetytorium gimnazjalnym – J. angielski poziom podstawowy i rozszerzony” wydawnictwa PEARSON Longman, jak również na dodatkowych materiałach dydaktycznych samodzielnie wyszukanych przez uczniów.

 

Uważamy, że uporządkowanie słownictwa w 15 bloków tematycznych ułatwi uczniom już od pierwszej klasy gimnazjum naukę i komunikowanie się w dwóch językach obcych, jak również umożliwi uczniom powtórzenie, usystematyzowanie oraz utrwalenie słownictwa przed przystąpieniem do egzaminu gimnazjalnego.

 

Zakres leksykalno – komunikacyjny:

 1. Człowiek ( dane osobowe, ubiór, moda, cechy charakteru, cechy osobowości, emocje)
 2. Dom (opis mieszkania, domu, opis umeblowania, dzielnica, sąsiedztwo)
 3. Szkoła ( nauczyciel, przedmioty i przybory szkolne, pierwszy dzień w szkole, szkoła marzeń, uroczystości i imprezy szkolne, plan lekcji, położenie szkoły i pomieszczenia szkolne)
 4. Praca ( zawody, czynności zawodowe, przyszłość zawodowa, ogłoszenia o pracy)
 5. Życie rodzinne ( członkowie rodziny, przyjaciele, zainteresowania, spędzanie wolnego czasu, przebieg dnia, spędzanie świąt, organizowanie przyjęcia urodzinowego)
 6. Żywienie (posiłki i artykuły spożywcze, odżywianie się, lokale gastronomiczne)
 7. Zakupy (rodzaje sklepów, kupowanie, orientacja w terenie)
 8. Podróżowanie i turystyka (środki transportu, urlop, plany wakacyjne, cele wyjazdów, sposoby wypoczywania)
 9. Kultura (twórcy i ich dzieła, idole kultury, artyści, oferta kulturalna)
 10. Sport ( rodzaje sportów, sport w czasie wolnym, sprzęt sportowy, kluby sportowe)
 11. Zdrowie ( części ciała, dolegliwości i choroby, samopoczucie, lekarstwa, wizyta          u lekarza, leczenie)
 12. Przyroda ( pogoda, pory roku, zwierzęta)
 13. Nauka i technika (urządzenia techniczne, korzystanie z Internetu)
 14. Środki masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, gazety i czasopisma)
 15. Elementy wiedzy o świecie i krajach angielskiego i niemieckiego obszaru językowego)

 

 1. Metody i techniki wykorzystywane na zajęciach:

 

 • Portfolio – tworzenie słowniczka językowego w celu segregowania zdobytych wiadomości w postaci obrazowo – słownej
 • Burza mózgów
 • Plakat, zajęcia manualne
 • Drama, zajęcia teatralne
 • Inscenizacje
 • Metoda komunikacyjna
 • Udział w konkursach i przeglądach teatralnych
 • Gry edukacyjne (komputer) – ewaluacja zajęć
 • Dyskusje typu Pro – Contra Argumenty

 

 1.  Ewaluacja:

 

Sukcesy uczniów diagnozuje się poprzez analizę wyników nauczania, wywiady i obserwację. Ocenie podlegają też bieżące wiadomości prezentowane na zajęciach oraz wykonane zadania, za które uczeń może otrzymać oceny punktowe zgodne z  Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

W celu ewaluacji programu i stopnia realizacji zamierzonych celów uczniowie poddawani są bieżącej obserwacji a wnioski zapisywane na kartach obserwacji. Uczniowie również wypełniają anonimowe ankiety, których wyniki służą do ewentualnych zmian w programie. Osiągnięcia uczniów prezentowane są podczas wystawki przygotowanych części słowniczka   i prezentacji mini – scenek. Efektem końcowym pracy uczniów staje się również udział         w Gminnym Językowym Przeglądzie Teatralnym.

Ewaluacja końcowa ma miejsce po zakończeniu każdego roku pracy. Osiągnięte rezultaty przekazywane są dyrektorowi szkoły.