Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

Innowacja pedagogiczna „Young Journalist Society” – rozwijamy umiejętność pisania i komunikowania się w języku angielskim.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Paczkowie

Autor: mgr Joanna Tomicka – Cichowlas, nauczyciel języka angielskiego

Temat: „Young Journalist Society” – rozwijamy umiejętność pisania i komunikowania się w języku angielskim.

Przedmiot: język angielski

Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna

Czas realizacji: 01.10.2021 r. – 28.02.2022 r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji jest grupa uczniów o wysokich umiejętnościach językowych, chcących rozwijać następujące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje informatyczne oraz umiejętność uczenia się. Istotnym elementem innowacji jest jej realizacja w ramach projektu eTwinning „2021 Year in Review”, co umożliwia praktyczne zastosowanie języka angielskiego. Niniejsza innowacja ma na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, a tym samym zwiększenie jego szans edukacyjnych w kolejnych etapach kształcenia.

 

OPIS INNOWACJI

 

Wstęp i motywacja do wprowadzenia innowacji

Wprowadzenie w naszej szkole innowacji pedagogicznej pt. „Young Journalist Society” podyktowane jest chęcią stworzenia uczniom naszej szkoły możliwości nauki języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na jego najistotniejszy aspekt – umiejętność sprawnego komunikowania się w mowie i piśmie. Globalizacja i otwarcie na świat jakie umożliwiają Internet, portale społecznościowe oraz inne środki masowego przekazu narzucają nam w obecnym świecie potrzebę płynnego posługiwania się językiem uniwersalnym i powszechnie rozumianym, którym ciągle pozostaje język angielski. Z moich obserwacji wynika, że uczniowie naszej szkoły wykazują duże zainteresowanie nauką języka w szerszym wymiarze, np. podczas projektów z rówieśnikami z innych krajów europejskich. Ponadto, coraz więcej uczniów chętnie doskonali umiejętność posługiwania się różnorodnymi narzędziami IT.

Wdrożenie niniejszej innowacji wypływa również z konieczności przygotowania naszych uczniów do zorganizowanego i świadomego samokształcenia w dobie nagłych, globalnych zmian cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych.

 

Główne założenia pracy innowacyjnej

Innowacja skierowana jest do uczniów z klasy 8b, charakteryzujących się wysokimi umiejętnościami językowymi oraz informatycznymi. Uczniowie tworzą sześcioosobową grupę pt. „Young Journalist Society”, której głównym zadaniem jest pisanie artykułów w języku angielskim o istotnych wydarzeniach, które miały i będą miały miejsce w Polsce w 2021 r. Uczniowie pracują zespołowo, w parach lub indywidualnie. Dokonują selekcji ciekawych, kluczowych wg ich własnej opinii wydarzeń, a następnie sporządzają artykuł.

Zasadniczą rolą nauczyciela podczas procesu wdrażania innowacji jest przygotowanie oraz motywowanie uczniów do efektywnej pracy własnej. Nauczyciel zapoznaje uczniów z zaletami metody projektowej, kładzie nacisk na komunikatywną znajomość języka oraz prezentuje różnorodne, nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej. Współpracuje z uczestnikami podczas doraźnych, stacjonarnych spotkań w szkole, ale przede wszystkim za pomocą Platformy Microsoft Teams. Tworzy i jest administratorem grupy pt. „Young Journalist Society” na szkolnej platformie. Pomaga uczniom podczas korekty artykułów.

Zajęcia innowacyjne będą się również odbywały w ramach projektu eTwinning, realizowanego ze szkołami w Belgii i Francji. Uczniowie będą zachęcani do współpracy i stałej komunikacji z pozostałymi uczestnikami projektu.

 

Cele innowacji

Cel główny:

 • osiągnięcie poziomu skutecznej komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie,
 • umiejętne zastosowanie zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach językowych,
 • zwiększenie motywacji do samodzielnej pracy nad swoją znajomością języka i poziomem kompetencji językowych.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie wszystkich umiejętności językowych z naciskiem na komunikatywną znajomość języka angielskiego,
 • efektywne zastosowanie nowoczesnych narzędzi IT wspomagających naukę języków obcych,
 • motywowanie do współpracy oraz zorganizowanego i świadomego samokształcenia,
 • rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność oraz innowacyjność,
 • kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,
 • nawiązanie nowych znajomości poprzez realizację projektu eTwinning,
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe,
 • rozbudzanie w uczniach pasji związanej z nauką języka angielskiego,
 • przygotowanie uczniów do Egzaminu Ósmoklasisty.

Metody i techniki pracy

W trakcie realizacji innowacji przewiduje się zastosowanie następujących metod i technik pracy:

 • metoda komunikacyjna opierająca się na aktywnym rozwijaniu kluczowych umiejętności językowych, praktycznym i funkcjonalnym użyciu języka obcego,
 • metoda projektu pozwalająca uczniom na swobodny wybór zarówno treści jak i formy nauki, uczniowie samodzielnie rozdzielają pomiędzy sobą zadania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami,
 • różnorodne narzędzia IT, w głównej mierze platforma „madmagz”, na której będą publikowane artykuły uczniów,
 • techniki multimedialne – praca z materiałami autentycznymi publikowanymi na stronach/portalach internetowych, polskich i anglojęzycznych,
 • lektura tekstów prasowych oraz praca ze słownikiem dwujęzycznym,
 • dyskusje z młodzieżą w zakresie tematycznym innowacji,
 • konwersacje, ćwiczenia językowe podczas spotkań on-line z uczniami z Belgii i Francji.

Zasadnicza część pracy innowacyjnej będzie związana z umiejętnym wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej, która przyczyni się do zwiększenia jakości i atrakcyjności prowadzonych zajęć. Innowacja zakłada następujące formy pracy: indywidualna, w parach, w zespołach.

 

Zakres tematyczny

Uczniowie realizują treści programowe obejmujące wszystkie sprawności językowe – mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie, zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego. Innowacja kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności pisania i mówienia w języku angielskim.

Zakres tematyczny w głównej mierze zależy od zainteresowań uczniów, ponieważ to oni samodzielnie wybierają zagadnienia, o których chcą napisać artykuł. Tym samym innowacja daje jej uczestnikom okazję do jeszcze większego zaangażowania się w proces uczenia się. 

Wydarzenia opisane przez uczniów mogą dotyczyć: ustroju, geografii, przyrody, historii, atrakcji turystycznych, sportu, edukacji, literatury i sztuki, nauki i kultury, filmu i muzyki, środków masowego przekazu, stylu życia, itp.