Zespół Szkół w Paczkowie
Godło Orła Białego

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

I. Postanowienia ogólne

1.Szafki są własnością Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Paczkowie.

2.Uczeń nabywa prawo do korzystania z szafek w okresie pobierania nauki w szkole.

3.Jedna szafka jest przeznaczona dla jednego ucznia.

4.Uczeń otrzymując szafkę samodzielnie ustala kod dostępu(dotyczy klas IV- III gimnazjum).

5.Przydziałem szafek w danej klasie zajmuje się wychowawca.

6.Szafki szkolne służą uczniom do przechowywania obuwia i ubrań oraz innych przedmiotów  związanych z funkcjonowaniem ucznia w szkole.

7.Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania  i poszanowania.

8.Uczniowie korzystający z szafek zobowiązani są znać i stosować postanowienia niniejszego  regulaminu.

II. Obowiązki użytkowników szafek

1.Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

2.Uczniowie mają obowiązek utrzymywać szafki w czystości.

3.Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych substancji chemicznych, np. wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących, itp.

4.Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania  plakatów, zdjęć oraz przesuwania szafek.

5.Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.

6. Uczeń korzysta tylko z przydzielonej szafki.

7. Zabrania się manipulowania przy zamkach szyfrujących i otwierania innych szafek.

8.Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być natychmiast  zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności Dyrekcji.

9.Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki ponosi całkowity koszt   związany z jej naprawą lub zakupem nowej.

10.Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: przedmiotów szklanych, niezjedzonych  kanapek i innej żywności, napojów z niezabezpieczonym zamknięciem, brudnej odzieży   oraz innych rzeczy zagrażających bezpieczeństwu i higienie.

11.Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest opróżnić szafkę.

III. Kontrole i zasady ich przeprowadzania

1.Szafki mogą być kontrolowane na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

2.W celu sprawdzenia prawidłowości użytkowania szafek przeprowadza się kontrole  okresowe.

3.Kontrole okresowe przeprowadza komisja powoływana przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzą przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel, pedagog   lub Dyrektor Szkoły.

4. Wychowawca klasy ma prawo przeprowadzać kontrole doraźne .

5.Kontrole nadzwyczajne przeprowadzane są w sytuacjach uzyskania przez szkołę informacji

o możliwości przechowywania przez ucznia rzeczy zabronionych niniejszym regulaminem,

-na wniosek policji lub innych organów do tego uprawnionych,

-na żądanie rodziców ucznia,

-w związku z możliwością popełnienia czynu zabronionego.

6.Kontrolę nadzwyczajną przeprowadza się komisyjnie. Z kontroli sporządza się pisemną notatkę.

IV. Postanowienia końcowe

1.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach szkolnych.

2.Uczeń oraz jego rodzic własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości i stosowania  niniejszy regulamin.

3.W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z postanowień regulaminu Dyrektor  Szkoły może odebrać uczniowi prawo korzystania z szafki szkolnej.

4. Uczeń łamiący zasady opisane w regulaminie ponosi konsekwencje zgodnie z regulaminem ocen zachowania.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.