Nowy Rok Szkolny – Nowe Projekty

W nowym roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole będzie realizowany kolejny projekt grantowy pt. „Wiedza, wychowanie, przyszłość- kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”. Projekt edukacyjny realizowany jest przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędz wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom w gminie Swarzędz równego dostępu do dobrej jakości kształcenia podstawowego, przygotowującego do rynku pracy oraz uczenia się przez całe życie. Dodatkowo wsparciem zostaną objęci nauczyciele w zakresie nauczania oraz doposażenia szkół w niezbędny sprzęt oraz pomoce naukowe do realizacji doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów matematycznych oraz przyrodniczych. Co to oznacza dla naszej szkoły w praktyce? Nasi uczniowie wezmą udział w wybranych zajęciach przedmiotowych z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych. Dodatkowo dzieci zostaną objęte zajęciami specjalistycznymi z zakresu integracji sensorycznej, rewalidacji oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne. Projekt rozpocznie się w październiku b.r. i będzie kontynuowany do stycznia 2020r.
                                                                                                                                                    Agnieszka Łuszczek