Stypendium socjalne

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 18 sierpnia do 15 września w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu składać można wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne możne być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie dwa warunki:

1) są mieszkańcami Gminy Swarzędz,

2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. takiej sytuacji, gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 456 zł netto.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (pok. 113) lub ze strony internetowej:

http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Wydzialy_i_referaty/RED/2014/22_07_2014/stypendium_wniosek.pdf

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie: http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Wydzialy_i_referaty/RED/2014/22_07_2014/oswiadczenie.pdf

Pracownicy Referatu Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 61 65 12 311 lub 312) chętnie odpowiedzą na Państwa pytania!

Źródło: http://www.swarzedz.pl/index.php?id=49&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=8313&tx_ttnews[backPid]=10&cHash=f357a7eef3