Informacja

Proszę o dostarczenie do sekretariatu szkoły orzeczenia lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej (o charakterze ogólnorozwojowym) w terminie do 13 kwietnia.

Orzeczenie wydaje: Wielkopolska Przychodnia Sportowo – Lekarska ul. Reymonta 33, 60 – 791 Poznań tel. 61 866 87 13 – rejestracja tel./fax 61 869 91 27 – sekretariat. www.wpsl.poznan.pl